Visie

In de praktijk richt ik me als hulpverlener in eerste instantie op kinderen en jeugdigen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Ten behoeve van een zo adequaat mogelijke begeleiding is het  mijns inziens van wezenlijk belang een relatie op te bouwen met het kind/ de jeugdige die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en werkelijke betrokkenheid. Hoe het hulpverleningstraject dan uiteindelijk vorm en inhoud krijgt is afhankelijk de problematiek en de hulpvraag en met name ‘wie is het individu achter de hulpvraag? 

Vanuit de eigen praktijk zal ik me vooral richten op ambulante begeleiding/ hulpverlening. De locatie voor de hulpverlening zal in vele gevallen de thuissituatie zijn. De aanwezigheid van een kind met ASS kan uitwerking hebben op het functioneren van het gehele gezin. Dit betekent dat de gezinsleden kunnen verschillen in de wijze waarop zij met autistisch gedrag omgaan. De behoefte aan hulpverlening kan dan ook verschillen. Deze gegevens maken duidelijk dat "maatwerk” noodzakelijk is. De talenten en sterke punten van de cliënt worden het uitgangspunt voor het te schrijven hulpverleningsplan. 

Hulpverlening op cliëntniveau kan soms niet voldoende blijken. Werken aan optimale begeleiding van een kind met autisme vraagt  betrokkenheid en inzet  van het netwerk om de cliënt heen zoals familie, de vriendenkring en school, waardoor ook samenwerking kan worden gerealiseerd.