PDD-NOS

De afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, een Engelse naam voor stoornissen die worden gerekend tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Met PDD-NOS wordt een restcategorie aangeduid die kenmerken heeft van het autisme, maar niet genoeg om zo te worden genoemd. 

We hebben te maken met ernstige problemen die kunnen doordringen in meerdere  ontwikkelingsgebieden van een kind. Bij kinderen met PDD-NOS kan het de taalontwikkeling zijn, maar ook de motorische ontwikkeling en de vaardigheid zich op  anderen te richten en tevens het eigen gedrag in sociale situaties goed te leiden. Het sociale begrip en sociale intuïtie ontwikkelen zich moeizaam. Angst en onzekerheid kunnen daarvan het gevolg zijn en het kind kiest er dan vaak voor ‘dwangmatig’ vast te houden aan bekende regels en patronen. Er bestaat een behoorlijk aantal varianten en gradaties van de stoornis. Een nog onduidelijke oorzaak, erfelijkheid speelt waarschijnlijk een rol en het is vermoedelijk een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen waardoor met name sociale informatie niet op correcte wijze wordt verwerkt. 

Kijken we naar de gevolgen van PDD-NOS voor het kind/ de jeugdige dan kunnen we vaak spreken van een ernstige beperking die, afhankelijk van de aard en ernst van de stoornis, betrekking heeft op het dagelijkse leven, op school, in de omgang met leeftijdgenoten etc. Er is veelal sprake van onzekerheid, eenzaamheid en ook komt angst vaker voor. 

Voor ouders van kinderen met PDD-NOS is het ontbreken van een echte wederkerigheid in de relatie met het kind vaak teleurstellend. Het opvoeden wordt door veel ouders dan ook als ‘zwaar‘ ervaren en vraagt heel veel energie. Deze ouders zien zich ook genoodzaakt hun kinderen langer bescherming te bieden ten opzichte van hun sociale omgeving. Het gezin als systeem komt vaker onder druk te staan.     

PDD-NOS verdwijnt niet zomaar, ook niet met een zorgvuldig gekozen behandeltraject. De behandeling zal kunnen/moeten bestaan uit een combinatie van medicatie, voorlichting (psycho-educatie), opvoedingsondersteuning , begeleiding op school en therapeutische ondersteuning in de vorm van cognitieve (gedrags) therapie of sociale vaardigheidstraining.